(0)
U bent hier:

Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Ilcasale.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
2. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan 
iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.
 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle door Ilcasale.nl gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Een overeenkomst tussen Ilcasale.nl en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Ilcasale.nl is bevestigd, dan wel doordat Ilcasale.nl geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Ilcasale.nll gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Ilcasale.nl het recht de opdracht te weigeren.
 

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro.
2. Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging door wettelijk bepaling voordoet. Bijvoorbeeld een btw verhoging. Zij zal de koper daarover altijd tijdig informeren, waarbij de koper het recht heeft om de overeenkomst binnen 7 dagen na vermelding te ontbinden. Onder normale omstandigheden is de overeengekomen prijs bindend.
3. Indien koper een consument is, is consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien verkoper binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van het in het vorige lid vermelde recht de prijs te verhogen. Consument dient binnen vijf werkdagen na bedoelde prijsverhoging van het recht op ontbinding gebruik te maken. Na voornoemde termijn vervalt dit recht. In geval van bedoelde prijsverhoging na de termijn van drie maanden heeft consument geen recht op ontbinding.
4. De overeengekomen prijs geldt franco afleveradres koper. Voor orders beneden een door verkoper vast te stellen minimum bedrag behoudt verkoper zich evenwel het recht voor een vast bedrag aan koper in rekening te brengen. 
5. Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals door verkoper is aangegeven, hetzij door het verlenen van korting op de betreffende factuur, hetzij door een creditnota na ontvangst van betaling. Het bedrag van de korting wordt door verkoper steeds vermeld. Ten onrechte genoten betalingskorting zal alsnog in rekening worden gebracht.
 

Artikel 5. Levering

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wettelijk geldt bij kopen op afstand een maximale levertermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de overeengekomen levertijd door omstandigheden niet haalbaar blijkt te zijn, zal verkoper de koper daarvan tijdig op de hoogte stellen. Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, waarna verkoper reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen zal retourneren.
2. Aan de leveringsplicht van Ilcasale.nl zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan. Bij een normale omstandigheid geld dat het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Ilcasale.nl, blijft het geleverde eigendom van Ilcasale.nl.
2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Ilcasale.nl heeft voldaan. Door Ilcasale.nl afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Ilcasale.nl zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Ilcasale.nl hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Ilcasale.nl alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van ? 50 per dag verbeurt.
4. Ingeval Ilcasale.nl het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
5. Koper is verplicht Ilcasale.nl direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Ilcasale.nl geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet.
Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Ilcasale.nl verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van ? 50.
 

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

1. Ilcasale.nl behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:
a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Ilcasale.nl eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Ilcasale.nl daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van ? 50 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.
 

Artikel 8. Risico-overgang

1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af. 
2. Het door Ilcasale.nl geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.
 

Artikel 9. Garantie

1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:
a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van de Ilcasale.nl de wettelijke bepalingen.
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Ilcasale.nl is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan, welke aan (rechts)personen of goederen mocht worden toegebracht door goederen of diensten welke door Ilcasale.nl zijn geleverd. 
2 . Ilcasale.nl is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
3 . Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van Ilcasale.nl de wettelijke bepalingen.
 

Artikel 11. Betaling

1. Ilcasale.nl behoudt zich het recht voor vóór levering vooruitbetaling of zekerheid te verlangen. Ook is verkoper gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten totdat door koper zekerheid is gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen aan verkoper.
 

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Ilcasale.nl wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Ilcasale.nl redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is Ilcasale.nl gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Ilcasale.nl tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Ilcasale.nl gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Ilcasale.nl niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.
 

Artikel 13. Klachten

1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Ilcasale.nl zijn gebracht.
2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Ilcasale.nl zijn gebracht.
3. Indien de klacht door Ilcasale.nl juist wordt bevonden, zal Ilcasale.nl de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Ilcasale.nl is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Ilcasale.nll heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Ilcasale.nl terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
5. Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Ilcasale.nl te zijn gebracht.
6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Ilcasale.nl in behandeling genomen.
7. Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.
 

Artikel 14. Merk- en handelsnaam

1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Ilcasale.nl in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ilcasale.nl
2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Ilcasale.nl nauwgezet opvolgen.
3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van ? 25000 per overtreding, onverminderd het recht van Ilcasale.nl volledige schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 15. Retourzendingen

1. De koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de goederen het Recht van Retour, ook wel de Afkoelingsperiode genoemd. Binnen 7 werkdagen kan de koper de goederen zonder opgaaf van reden retourneren. Verzendkosten voor de retour zending zijn voor rekening van de koper. Verkoper zal binnen maximaal 30 dagen het volledige aankoopbedrag terugbetalen. Wet Verkoop op Afstand. 
2. Het Recht van Retour zoals beschreven in artikel 15.1 is gebonden aan enkele voorwaarden: de goederen mogen niet zijn gebruikt en moeten nog verkoopbaar zijn. De goederen dienen onbeschadigd, compleet en in originele verpakking te worden geretourneerd.
3. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilcasale.nl zullen niet worden verwerkt.
4. Indien retourzendingen zonder toestemming van Ilcasale.nll geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
5. Retourzendingen zonder toestemming van Ilcasale.nl ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle met Ilcasale.nl aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
Artikel 17. Geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Leeuwarden, behoudens bevoegdheid van Ilcasale.nl het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.
2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.
 

Verkoop op afstand


Wet verkoop op afstand


De wet Verkoop op Afstand is onderdeel van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. De wet heeft ook consequenties voor het elektronisch zakendoen in Nederland. De belangrijkste is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd van 7 werkdagen heeft om de transactie of overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De tekst van de wet is beschikbaar op http://www.overheid.nl en algemene informatie over de wet is te vinden op http://www.justitie.nl. Onderstaand staan de eisen die worden gesteld aan de leverancier met betrekking tot de informatieplicht. Ook wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt.


Informatieplicht leverancier

De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit van de leverancier;
 • de belangrijkste kenmerken van de produkten;
  (deze staan per produkt vermeld bij het betreffende produkt)
 • de prijs; 
  (bij elk produkt staat de geldende verkoopprijs vermeld, inclusief b.t.w.)
 • de wijze van betaling;
 • de wijze van levering;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen; 
  (deze bedenktijd is, bij aankoop via deze webwinkel 7 werkdagen, mits de verpakking niet geopend is en produkten ongebruikt en onbeschadigd op kosten van de consument worden geretourneerd)
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager. (deze regel is niet van toepassing op deze webwinkel)

Behalve bovengenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan;
 • after sales service en garantie;
 • de voorwaarden voor de ontbinding van een overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar.

Herroepingrecht consument

Eén van de belangrijkste bepalingen in de wet Kopen op Afstand is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een produkt te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het produkt zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier niet toegestaan hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten.

De termijn van zeven werkdagen gaat in op het moment dat het produkt geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst. 

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het produkt kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.


Overige bepalingen

Naast deze verplichtingen en rechten zijn in de wet Verkoop op Afstand ook nog bepalingen opgenomen die betrekking hebben op fraude met betaalkaarten en direct marketing. Zie hiervoorhttp://www.justitie.nl.


Uitzonderingen

De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld verkoop-automaten), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon. Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet. 

Bron: ECP

 
Terug naar boven
Vinoteca Il Casale

Leeftijdscontrole

Om de webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.

Voer ter controle uw geboortedatum in: